fbpx

REGULAMIN KONKURSU
„Muzyczna szkoła wyobraźni”
(„Konkurs”)
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Foodwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968772, NIP: 521-15-01-724 (dalej „Organizator”). Foodwell sp. z o.o. jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin"), dostępnym na stronie internetowej www.delektujemy.pl, do której bezpośredni odnośnik znajdzie się na profilach marek Organizatora na portalu Instagram, w formie postu współdzielonego, pod adresami https://www.instagram.com/delektujemy/, https://www.instagram.com/bakalland/ oraz https://www.instagram.com/kleksnazywo (dalej „Strona Konkursowa”), a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
 5. W sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/delektujemy/ lub https://www.instagram.com/bakalland/.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 8. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 9. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w serwisie społecznościowym Instagram pod adresami: https://www.instagram.com/delektujemy/, https://www.instagram.com/bakalland/ oraz https://www.instagram.com/kleksnazywo/.
 10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 11. Konkurs przeprowadzany jest w celach budowania pozytywnej renomy Organizatora, jak i popularyzowania produktów znajdujących się w jego ofercie handlowej, a także celem promowania trasy koncertowej pt. „Muzyczna szkoła wyobraźni”. Podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
  • jest osobą fizyczną, która skończyła 13 lat;
  • posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu Instagram o profilu publicznym;
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  (dalej: „Uczestnik Konkursu”).
 2. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z regulaminem serwisu www.instagram.pl.
 3. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia, w celu uczestniczenia w Konkursie muszą uprzednio uzyskać swoich przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej i przedstawić ją do wglądu Organizatorowi. Jeżeli zgoda, o której mowa powyżej nie zostanie przekazana Organizatorowi, dana osoba zostanie wykluczona z Konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria
  w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pomocą serwisu www.instagram.pl, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania systemu informatycznego czy łącza internetowego po stronie Uczestnika Konkursu w momencie dokonywania Zgłoszenia Konkursowego.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

§ 3

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora w serwisie Instagram w formie postu współdzielonego na profilach pod adresami https://www.instagram.com/delektujemy/, https://www.instagram.com/bakalland/ oraz https://www.instagram.com/kleksnazywo/.
 2. Konkurs trwa od godziny 0:00 w dniu 11 marca 2024 roku do godziny 23:59 dnia 19 marca 2024 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 4

Zasady rozgrywania Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien w Czasie Trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a także wykonać zadanie konkursowe, tj.: Napisać w komentarzu pod postem odpowiedź na pytanie: jaka jest Twoja ulubiona piosenka z Akademii Pana Kleksa i dlaczego. Dodatkowo w komentarzu należy napisać, na spektakl muzyczny, w jakim mieście uczestnik chce pójść. Odpowiedź nalezy umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu, umieszczonym w serwisie Instagram pod adresami: https://www.instagram.com/delektujemy/, https://www.instagram.com/bakalland/ oraz https://www.instagram.com/kleksnazywo/
 2. Udzielenie odpowiedzi w sposób wskazany w ust. 1 § 4 Regulaminu Konkursu stanowi prawidłowo dokonane zgłoszenie konkursowe oraz zwane jest w dalszej części Regulaminu jako „Zgłoszenie Konkursowe” lub „Zgłoszenie”.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jedno Zgłoszenie.
 4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia; Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  • jest wyłącznym autorem Zgłoszenia Konkursowego;
  • przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego;
  • wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika Konkursu w Konkursie;
  • Zgłoszenie Konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich;
  • Zgłoszenie Konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;
  • nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Zgłoszenia, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 5. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika Konkursu w szczególności w następujących przypadkach:
  • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  • gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych Uczestników Konkursu;
  • gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza Regulamin;
  • gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, pornograficzne, dyskryminujące lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, propagujące spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz zawierające w Zgłoszeniu Konkursowym treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator oraz gdy Uczestnik Konkursu nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego.
 7. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które zostały opublikowane w Czasie Trwania Konkursu i spełniają warunki Konkursu, w tym w szczególności treść Zgłoszenia Konkursowego nie narusza zasad, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 5

Nagroda i Wyróżnienie

 1. Organizator przewidział 7 (siedem) równorzędnych Nagród (dalej „Nagrody”) dla 7 (siedmiu) wybranych przez Komisję Konkursową Zgłoszeń Konkursowych w postaci:
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 24 marca 2024 r. w hali COS TORWAR w Warszawie;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. w hali ATLAS ARENA w Łodzi;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. w hali ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 20 kwietnia 2024 r. w hali TAURON ARENA KRAKÓW w Krakowie;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 27 kwietnia 2024 r. w hali SPODEK w Katowicach;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 26 maja 2024 r. w hali MTP (Pawilon 3A) w Poznaniu;
  • jednej podwójnej wejściówki na koncert „Muzyczna szkoła wyobraźni”, który odbędzie się 1 czerwca 2024 r. w HALI STULECIA we Wrocławiu;
  do podwójnej wejściówki na koncert dołączony zostanie zestaw produktów firmy Bakalland i Delecta z linii Kleks. Każda Nagroda w Konkursie będzie opiewała na wartość ok. 420 zł brutto (320 zł brutto – podwójna wejściówka, ok. 100 zł brutto – zestaw produktów Bakalland i Delecta).
 2. Dodatkowo Organizator przewidział 2 (dwa) wyróżnienia, które nagrodzone zostaną dwiema równorzędnymi nagrodami w postaci zestawu produktów firmy Bakalland i Delecta z linii Kleks o wartości ok. 100 zł brutto (dalej „Wyróżnienia”).
 3. Nagrody albo Wyróżnienia, które zostaną przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę albo wyróżnienie.
 4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody albo Wyróżnienia na ekwiwalent pieniężny.
 5. Do Nagrody albo Wyróżnienia, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto odpowiednio Nagrody albo Wyróżnienia (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego (jeśli dotyczy). Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcom poszczególnej Nagrody albo Wyróżnienia.
 6. Zwycięzcom Nagrody albo Wyróżnienia przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody albo Wyróżnienia. Nieprzyjęta Nagroda albo Wyróżnienie przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś Zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.
 7. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę albo Wyróżnienie. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 8. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody albo Wyróżnienia, a zrzeczenie się części Nagrody albo Wyróżnienia oznacza zrzeczenie się całości Nagrody albo Wyróżnienia.
 9. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Konkursowych w Konkursie, Organizator wydaje Nagrody albo Wyróżnienia w liczbie odpowiadającej liczbie poprawnych zgłoszeń.

§ 6

Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie także czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu.

§ 7

Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród

 1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, merytoryczności oraz zgodności z tematyką Konkursu wyłoni spośród prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych 7 (siedmiu) równorzędnych zwycięzców Nagrody oraz 2 (dwóch) zwycięzców Wyróżnienia.
 2. Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg kryteriów wskazanych
  w ust. 1 powyżej, zwany jest dalej „Zwycięzcą” lub „Laureatem”.
 3. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana w dniu 20 marca 2024 r. w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Instagram pod adresami: https://www.instagram.com/delektujemy/, https://www.instagram.com/bakalland/ oraz https://www.instagram.com/kleksnazywo/, w którym zostaną wymienieni Zwycięzcy wraz ze wskazaniem, czy uzyskali prawo do Nagrody, czy Wyróżnienia (przez podanie w sposób dokładny oznaczenia takiego Uczestnika Konkursu używanego na Instagramie tzw. nicku), na co Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
 4. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu – Laureatem - poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w przeciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzców, celem ustalenia szczegółów realizacji Nagrody albo Wyróżnienia, w tym w szczególności terminu oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 5. Laureat w celu spełnienia warunku Konkursu, o którym mowa w punkcie powyżej, a także na cele odprowadzenia podatku od nagród, powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości następujące swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata, Pesel – w celu odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Organizator celem odprowadzenia podatku od nagród.
 6. Brak odpowiedzi zwrotnej od Laureata na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora poprzez aplikację Instagram w przeciągu 3 dni roboczych, jak również nie podanie przez Laureata danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do Nagrody albo Wyróżnienia. W takim przypadku Nagroda albo Wyróżnienie zostanie przekazana innemu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi Konkursu.
 7. Nagroda albo Wyróżnienie w postaci zestawu produktów firmy Bakalland i Delecta z linii Kleks zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej, natomiast podwójne wejściówki na wybrany koncert z trasy koncertowej pt. „Muzyczna szkoła wyobraźni” zostaną przekazane w formie elektronicznej drogą mailową lub w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Nagrody albo Wyróżnienia zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy
  o wygranej lub dostarczenia Nagrody albo Wyróżnienia w wypadku podania przez Laureata błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, leżących po stronie Laureata.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do opublikowanych w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego treści.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy powyższe zapewnienie Uczestnika Konkursu okaże się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 3. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi Konkursu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:
  • utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych Organizatora jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora;
  • zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
  • publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);
  • wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;
  • wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora
  z takich opracowań dla celów opisanych w ust. 3 lit. a) – e) powyżej.
 5. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej, upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika Konkursu jako autora takiego utworu/utworów.
 7. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 8. Laureaci z chwilą otrzymania Nagrody albo Wyróżnienia przenoszą, bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia lub licencjonowania przez inne podmioty, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie lub zwielokrotnianie tych utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy tych utworów (w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową);
  • rozpowszechnianie tych utworów (w tym egzemplarzy, na których Utwory utrwalono) oraz wersji zmienionych tych Utworów, w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym użyczenie oraz najem;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie każdego z utworów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
  • wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowych lub teleinformatycznych;
  • dokonywanie dowolnych zmian w utworach (w tym zmian układu lub treści każdego z Utworów) zarówno przez Organizatora jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie w dowolny sposób powstałych w ten sposób Utworów.
 9. Laureaci wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego.
 10. Laureat wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego bez oznaczenia jego autorstwa jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zgłoszenia Konkursowego lub wymaganych dla jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik Konkursu na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne prawo do Utworu oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody albo Wyróżnienia, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody albo Wyróżnienia przez takiego Uczestnika Konkursu albo odpowiednio zażądać jej zwrotu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Foodwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem email: iod@foodwell.pl.
 4. W związku z uczestnictwem w Konkursie zbieramy dane osobowe Uczestników Konkursu
  w zakresie:
  • nazwy Uczestnika Konkursu w portalu Instagram, ewentualnie wizerunku udostępnionego w Zgłoszeniu Konkursowym;
  • imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu Zwycięzców Konkursu;
  w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz celem obsługi reklamacyjnej:
  • adresu dostawy Nagrody albo Wyróżnienia;
  • na potrzeby odprowadzenia podatku: numeru Pesel;
  • na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: daty urodzenia.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
  • uczestnictwa w Konkursie na podstawie udzielonej zgody;
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu;
  • obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
  • utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody);
  • zarządzania wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze).
 6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być:
  • dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
  • dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne
  oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika Konkursu do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody albo Wyróżnienia. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez Czas Trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 11. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 12. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  (w tym profilowaniu).
 13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.
  W przypadku konkursów organizowanych na platformie Instagram, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem serwisu Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870).
 14. W przypadku Zgłoszenia Konkursowego zawierającego wizerunek, dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zgłoszeniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
 15. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@foodwell.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres Foodwell sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogę elektroniczną na adres: biuro@foodwell.pl.
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika Konkursu do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację,
  w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 – wzór zgody dla osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - wzór zgody dla osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia
Ja, niżej podpisana/ny…………………………………… (imię i nazwisko), działając jako rodzic/opiekun prawny* ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*, zwanego dalej „Dzieckiem”), niniejszym:

 1. oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu pt. „Muzyczna szkoła wyobraźni”, akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie oraz na złożenie oświadczeń, o których mowa w § 8 Regulaminu;
 2. Zadanie Konkursowe Dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;
 3. Zadanie Konkursowe nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiadam w imieniu Dziecka;
 4. z chwilą przekazania Zadania Konkursowego w imieniu Dziecka udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Zadania Konkursowego przez Organizatorów Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w § 10 Regulaminu, w szczególności do:
  • utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych Organizatora jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora,
  • zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
  • publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);
  • wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;
  • wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu;
 5. z chwilą przekazania Zadania Konkursowego na Organizatora przeniesione zostaje wyłączne prawo opracowania Zadania Konkursowego oraz zezwolenie na wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego;
 6. z chwilą otrzymania Nagrody na Organizatora przenosi się, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie lub zwielokrotnianie tych Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy tych utworów (w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową),
  • rozpowszechnianie tych Utworów (w tym egzemplarzy, na których Utwory utrwalono) oraz wersji zmienionych tych Utworów, w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym użyczenie oraz najem;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie każdego z Utworów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
  • wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowych lub teleinformatycznych;
  • dokonywanie dowolnych zmian w Utworach (w tym zmian układu lub treści każdego z Utworów) zarówno przez Organizatora jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie w dowolny sposób powstałych w ten sposób Utworów;
 7. w imieniu Dziecka wyrażam zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego;
 8. w imieniu Dziecka wyrażam zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego bez oznaczenia na egzemplarzu jego autorstwa lub jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska;
 9. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka oraz moich w celu realizacji oraz wzięcia przez Dziecko udziału w Konkursie pt. „Muzyczna szkoła wyobraźni”, zgodnie z § 9 Regulaminu;
 10. zezwalam na nieograniczone w czasie i co do terytorium rozpowszechnianie wizerunku Dziecka utrwalonego w ramach Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na rozpowszechnianie w Internecie na oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora w serwisie Instagram;
 11. zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną Organizatora.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
(data, czytelny podpis)

Klauzula informacyjna Foodwell sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FOODWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968772, NIP: 5211501724, REGON: 012272090.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@foodwell.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu,
  b. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).,
  c. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  d. Państwa dane przetwarzane będą także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej jest to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu. Wskazane dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją Konkursu lub uzyskaniem Nagrody.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • firmy świadczące obsługę prawną, usługi doradcze i audytorskie.
  • podwykonawcy oraz dostawcy organizacji.
  • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  • Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  • Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
  • Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
  • Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 7. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.
 9. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie może skutkować niewykonaniem umowy (dot. osób ujawnionych w treści komparycji).
 12. Państwa dane nie będą przedmiotem profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.