fbpx

REGULAMIN KONKURSU

„Gofry jak z budki”
(dalej jako „Konkurs”)§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Foodwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968772, NIP: 5211501724, REGON: 012272090 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, (dalej "Regulamin") dostępnym na stronie www.delektujemy.pl, w profilu @delektujemy w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/delektujemy/, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), dalej jako: „k.c.”. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu
  art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram,. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. jest Organizator.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 7. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem:  https://www.instagram.com/delektujemy/.
 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
 2. jest osobą pełnoletnią;
 3. posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu Instagram o profilu publicznym;
 4. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

(dalej: „Uczestnik Konkursu”).

§ 3
Cel i Czas trwania Konkursu

 1. Celem konkursu jest promocja działalności i wizerunku Organizatora, jak również budowanie poziomu świadomości, wiedzy o marce Delecta.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/delektujemy/.
 3. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 13 lipca 2023 roku do godziny 23:59 dnia 28 lipca 2023 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego na fanpage Organizatora na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/delektujemy/  ogłaszającego o przeprowadzeniu Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”): 13 lipca 2023 r.

§ 4
Zasady rozgrywania Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien w Czasie Trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a także wykonać zadanie konkursowe polegające na:
 2. przygotowaniu gofrów z dodatkami,
 3. wykonaniu zdjęcia przygotowanych gofrów i opublikowaniu go na swoim profilu na Instagramie w formie posta (zdjęcia), jak i rolki (video) (profil o charakterze publicznym) wraz z oznaczeniem profilu @delektujemy oraz użyciem następujących hasztagów do opisu posta: #gofryjakzbudki, #takietoproste, #delecta, #delektujemy,
 4. dodaniu komentarza pod Postem Konkursowym ze wskazaniem „biorę udział”.
 5. Łączne spełnienie przesłanek oraz kryteriów opisanych w ust. 1 pkt. A-c powyżej stanowi prawidłowo dokonane zgłoszenie konkursowe oraz zwane jest w dalszej części Regulaminu jako „Zgłoszenie Konkursowe” lub „Odpowiedź”.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  1. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  1. jest wyłącznym autorem Zgłoszenia Konkursowego;
  1. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego;
  1. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie;
  1. Zgłoszenia konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich;
  1. Zgłoszenia konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;
  1. w przypadku utrwalenia w ramach Zgłoszenia konkursowego wizerunku Uczestnika, wyraża on, poprzez samodzielną publikację w miejscu organizowania konkursu (w serwisie Instagram), zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w ramach serwisu Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników;
  1. w przypadku gdy w Zgłoszeniu Konkursowym utrwalono wizerunek innych osób niż uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunki zostały utrwalone w ramach Zgłoszenia Konkursowego bądź jego/ich prawnych przedstawicieli, na wykorzystanie ww. wizerunku głosu oraz na ich rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w ramach serwisu Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników.
  1. W przypadku utrwalenia w ramach Zgłoszenia Konkursowego wizerunku dziecka Uczestnika, przysługuje mu władza rodzicielska wobec tego dziecka; władza rodzicielska nie została zawieszona, ani ograniczona; Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ww. wizerunku dziecka oraz na jego rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora w ramach serwisu Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników;
  1. nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Zgłoszenia, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 7. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika Konkursu w szczególności w następujących przypadkach:
 8. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (m.in. prawo do wizerunku) i praw autorskich;
 9. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych Uczestników Konkursu;
 10. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza Regulamin;
 11. gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, pornograficzne, dyskryminujące lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, propagujące spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz zawierające w Zgłoszeniu Konkursowym treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator oraz gdy Uczestnik Konkursu nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
 12. Zgłoszenie Konkursowe  nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki Delecta, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej, promować jakichkolwiek produktów lub usług za wyjątkiem produktów oferty handlowej Organizatora oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu informacji;
 13. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Odpowiedzi przez różnych Uczestników Konkursu albo dwóch lub więcej Odpowiedzi przez jednego Uczestnika Konkursu, w Konkursie bierze udział Odpowiedź, która została zgłoszona wcześniej, co oznacza, że Odpowiedź umieszczona później zostaje wykluczona z udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego.
 15. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które zostały opublikowane
  w Czasie Trwania Konkursu i spełniają warunki Konkursu, w tym w szczególności treść Zgłoszenia Konkursowego nie narusza zasad, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 5
Nagroda

 1. Nagrodą główną (dalej „Nagroda główna”) za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jestmaszynka do lodów ARIETE Party Time 12 W, o wartości 240 zł oraz zestaw produktów Delecta o wartości 50 zł.
 2. Oprócz pierwszego miejsca zostaną wyłonione dwa drugie miejsca, za zajęcie których przewidziana jest każdorazowo nagroda w postaci zestawu foremek do lodów Lekue truskawka XL 4 szt. o wartości jednego zestawu: 110 zł oraz zestawu produktów Delecta, wartość jednego zestawu 50 zł (dalej „Nagroda za drugie miejsce”).
 3. Dodatkowo Organizator przyzna 5 wyróżnień (dalej „Wyróżnienie”). Wyróżnienie zostanie nagrodzone zestawem produktów Delecta (każdy zestaw o wartości 50 zł).
 4. Nagrody wskazane w ust. 1, 2 i 3 powyżej zwane są dalej łącznie także „Nagrodami”.
 5. Nagrody, które zostaną przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Do Nagrody, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego (jeśli dotyczy). Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcom poszczególnej Nagrody.
 7. Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. Nieprzyjęta Nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś Zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.
 8. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 9. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, a zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 10. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Konkursowych w Konkursie, Organizator wydaje Nagrody w liczbie odpowiadającej liczbie poprawnych zgłoszeń.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.

§ 7
Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród

 1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Konkursu, jak również oceniając sposób zaprezentowania, wyłoni spośród prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych:
  1. 1 zwycięzcę Nagrody głównej za zajęcie pierwszego miejsca,
  1. 2 zwycięzców Nagrody za zajęcie drugiego miejsca,
  1. 5 zwycięzców Wyróżnień. 
 2. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg. kryteriów wskazanych
  w ust. 1 powyżej, zwany jest dalej „Zwycięzcą Nagrody” lub „Laureatem”
 3. Informacja o Zwycięzcach Nagrody zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2023 r. w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/delektujemy/  w którym zostaną wymienieni Zwycięzcy Nagrody (przez podanie w sposób dokładny oznaczenia takiego Uczestnika używanego na Instagramie tzw. nicku) na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę wraz ze wskazaniem zajętego przez danego Laureata miejsca lub otrzymania Wyróżnienia.  
 4. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem – Laureatem - poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w przeciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy Nagrody, celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 5. Laureat w celu spełnienia warunku Konkursu, o którym mowa w punkcie powyżej, a także na cele odprowadzenia podatku od nagród, powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości następujące swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata, Pesel – w celu odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Organizator celem odprowadzenia podatku od Nagród.
 6. Brak odpowiedzi zwrotnej od Laureata na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora poprzez aplikację Instagram w przeciągu 3 dni roboczych, jak również nie podanie przez Laureata danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do Nagrody.  W takim przypadku Nagroda zostanie przekazana innemu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi.
 7. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy
  Nagrody o wygranej lub dostarczenia Nagrody w wypadku podania przez Laureata błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, leżących po stronie Laureata.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest  Foodwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Organizatora prosimy o pod adresem email: iod@foodwell.pl
 4. W związku z uczestnictwem w konkursie zbieramy dane osobowe Uczestników Konkursu
  w zakresie:
 5. nazwy Uczestnika Konkursu w portalu Instagram, ewentualnie wizerunku udostępnionego w Zgłoszeniu Konkursowym;
 6. imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu Zwycięzców Konkursu;
 7. w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz celem obsługi reklamacyjnej:
 8. adresu dostawy Nagrody;
 9. na potrzeby odprowadzenia podatku: numeru Pesel;
 10. na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: daty urodzenia.
 11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
 12. uczestnictwa w Konkursie na podstawie udzielonej zgody;
 13. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 14. wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu; podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 15. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 16. utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 10 Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody);
 17. zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 18. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być:
 19. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
 20. dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne
  oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
 21. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika Konkursu do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji.
 22. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 23. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 24. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 25. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 26. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  (w tym profilowaniu).
 27. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.
  W przypadku konkursów organizowanych na platformie Instagram, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem serwisu  Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870).
 28. W przypadku Zgłoszenia Konkursowego zawierającego wizerunek, dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zgłoszeniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
 29. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@foodwell.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 9
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres Foodwell sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogę elektroniczną na adres: biuro@foodwell.pl
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację,
  w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanych w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego treści.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 3. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:
 4. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych Organizatora jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora,
 5. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
 6. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);
 7. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;
 8. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu.
 9. Uczestnik wyraża również zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora
  z takich opracowań dla celów opisanych w pkt. 3 lit. a) – e) powyżej.
 10. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie.
 11. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.
 12. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 13. Laureaci z chwilą otrzymania Nagrody przenoszą, bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z  prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie lub zwielokrotnianie tych Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym wytwarzanie  dowolną techniką egzemplarzy tych utworów (w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową),
  1. rozpowszechnianie tych Utworów (w tym egzemplarzy, na których Utwory utrwalono) oraz wersji zmienionych tych Utworów, w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym użyczenie oraz najem; 
  1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie każdego z Utworów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
  1. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowych lub teleinformatycznych;
  1. dokonywanie dowolnych zmian w Utworach (w tym zmian układu lub treści każdego z Utworów) zarówno przez Organizatora jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie w dowolny sposób powstałych w ten sposób Utworów.
 14. Laureaci wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego.
 15. Laureat wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego bez oznaczenia na egzemplarzu jego autorstwa jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska.
 16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zgłoszenia Konkursowego lub wymaganych dla jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik Konkursu na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne prawo do Utworu oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika Konkursu albo odpowiednio zażądać jej zwrotu.

§ 11
Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 lipca 2023 r.